Breadcrumb

Fondy

MiFID

Naše společnost má povinnost přijmout veškerá přiměřená opatření, aby pro své klienty dosahovala nejlepších možných výsledků při provádění transakcí přímo s dalšími osobami (makléři i protistranami) nebo při zadávání či přenášení příkazů zadaných makléři k provedení. Za účelem splnění této povinnosti přihlížíme při provádění těchto transakcí k faktorům, jako jsou cena, náklady, rychlost a pravděpodobnost provedení a vypořádání obchodu a objem i povaha příkazu. Tento postup je popsán v Pravidlech provádění příkazů.

Compliance směrnice

Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR)

Cílem tohoto nařízení je předejít green washingu a zvýšit transparentnost informací poskytovaných o udržitelných produktech. SFDR ukládá účastníkům finančního trhu povinnost klasifikovat svoje produkty dle rizik a příležitostí souvisejících s udržitelností.
Náš přístup k SFDR

Zásady whistleblowingu

Tyto zásady poskytují každému zaměstnanci možnost (anonymně) nahlásit problém jinou cestou, než skrze běžné reportovací kanály.
Naše závazky pro dodržení integrity

Swing Pricing

Využíváme metodu oceňování ,,swing pricing” k ochraně akcionářů fondu před negativními dopady transakčních nákladů spojenými s upisováním a odkupy prováděnými investory realizujícími tato upisování a odkupy. Tyto transakční náklady jsou sdíleny všemi akcionáři fondu, nejen těmi co upisují či odkupují fondy v daný den.

Cena, za kterou investoři nakoupí nebo prodají akcie fondu, odráží pouze hodnotu čistých aktiv fondu (net asset value = NAV). Transakční náklady nejsou brány v úvahu, a mohou tak snížit výkonnost fondu, což ve výsledku postihuje všechny jeho akcionáře. Metoda „swing pricing“ se snaží zmírnit tento efekt úpravou čisté hodnoty aktiv fondu, založené na odhadu průměrných transakčních nákladů.

IFD a IFR

Než vstoupila v účinnost směrnice o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky (IFD) a nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky (IFR), investiční podniky a úvěrové instituce (banky) podléhaly stejným obezřetnostním pravidlům EU. Tato pravidla byla kombinací ustanovení nařízení o kapitálových požadavcích (CRR/CRR II) a směrnice o kapitálových požadavcích IV (CRD IV/CRD V), které jsou odvozeny z basilejských standardů. Rizika, kterým čelí a která představuje většina investičních podniků, se však podstatně liší od rizik, kterým čelí a která představují úvěrové instituce. Investiční podniky obecně nemají velká portfolia spotřebitelských a firemních úvěrů a nepřijímají vklady. Pravděpodobnost, že jejich úpadek bude mít neblahý dopad na celkovou finanční stabilitu, je proto nižší než v případě úvěrových institucí. S cílem řešit tento rozdíl v rizikovém profilu zavedla Evropská komise IFR a IFD, aby zajistila, že tyto rozdíly budou zohledněny v obezřetnostním rámci EU.

Hlavní změny vyplývající z IFD a IFR mají dopad na obezřetnostní požadavky, požadavky na odměňování, vnitřní řízení a zveřejňování informací. Investiční podniky musí zveřejňovat počet ředitelských funkcí, které zastávají členové řídicího orgánu, a hlasovací práva v kotovaných společnostech. Tyto informace jsou k dispozici v dokumentech níže.

Daňová strategie a daňové zásady

Jsme přesvědčeni, že odpovědný daňový přístup je základem dobrého firemního občanství. Být odpovědným daňovým poplatníkem znamená, že z dlouhodobého hlediska pečlivě zvažujeme zájmy všech zúčastněných stran.
V praxi to znamená, že dodržujeme následující daňové zásady:
  • Daně platíme včas a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Řídíme se mezinárodními standardy, jako jsou například směrnice OECD. Snažíme se zohledňovat literu i ducha daňových zákonů a předpisů. Řídíme se jimi i při výběru obchodních partnerů nebo při strukturování transakcí.
  • Daně jsou nedílnou součástí podnikání. Daně by měly podnikání následovat a zisky být alokovány do zemí, ve kterých je vytvářena obchodní hodnota. Pro výpočet převodních cen uplatňujeme princip tržního odstupu. Naše společnost nevyužívá daňové ráje ani jiné struktury pro krácení daní.
  • Daně jsou jedním z prvků, které zohledňujeme při našich obchodních a ekonomických aktivitách. Při podnikání lze reagovat na místní daňové pobídky a výjimky.
  • Všude, kde působíme, se snažíme navázat a udržovat otevřený a konstruktivní dialog s finančními úřady a dalšími státními orgány na základě zveřejňování všech relevantních skutečností a okolností.
  • Naše daňové oddělení může iniciovat daňové plánování a využívat pobídek od státních orgánů. Přitom je však třeba brát náležitý ohled na oprávněné zájmy, pověst, značku a společenskou odpovědnost naší společnosti.
  • Naši klienti by neměli využívat naše produkty k utajování informací před finančními úřady a k vyhýbání se zdanění.
  • Náš přístup k daním a naše daňové pozice jsou transparentní. Zveřejňujeme informace v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy i s platnými požadavky na výkaznictví a standardy, jako jsou např. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

1Q 2021 Informační povinnost OCP

1Q 2021 Obchodník s cennými papíry

4Q 2020 Informační povinnost OCP

4Q 2020 Obchodník s cennými papíry

3Q 2020 Informační povinnost OCP

3Q 2020 Obchodní s cennými papíry

2Q 2020 Informační povinnost OCP

2Q 2020 Obchodník s cennými papíry

1Q 2020 Informační povinnost OCP

1Q 2020 Obchodník s cennými papíry

Informační povinnost podle hlavy VII ZPKT

Společnost NN Investment Partners C.R., a.s. („Společnost“) nezveřejňuje informace podle §§ 127f a 127g zákona o podnikání na kapitálovém trhu, neboť akciový podíl klientů Společnosti na jednotlivých emitentech sídlících v členském státě Evropské unie je bezvýznamný, a možnost ovlivňovat správu a řízení těchto jednotlivých emitentů je tak velmi limitována.

4Q 2019 Informační povinnost OCP

4Q 2019 Obchodník s cennými papíry

3Q 2019 Informační povinnost OCP

3Q 2019 Obchodník s cennými papíry

2Q 2019 Informační povinnost OCP

2Q 2019 Obchodník s cennými papíry

1Q 2019 Informační povinnost OCP

1Q 2019 Obchodník s cennými papíry

4Q 2018 Informační povinnost OCP

4Q 2018 Obchodník s cennými papíry

3Q 2018 Informační povinnost OCP

3Q 2018 Obchodník s cennými papíry

2Q 2018 Informační povinnost OCP

2Q 2018 Obchodník s cennými papíry

1Q 2018 Informační povinnost OCP

1Q 2018 Obchodník s cennými papíry

4Q 2017 Informační povinnost OCP

4Q 2017 Obchodník s cennými papíry

3Q 2017 Informační povinnost OCP

3Q 2017 Obchodník s cennými papíry

2Q 2017 Informační povinnost OCP

2Q 2017 Obchodník s cennými papíry

1Q 2017 Informační povinnost OCP

1Q 2017 Obchodník s cennými papíry

4Q 2016 Informační povinnost OCP

4Q 2016 Obchodník s cennými papíry

3Q 2016 Informační povinnost OCP

3Q 2016 Obchodník s cennými papíry

2Q 2016 Informační povinnost OCP

2Q 2016 Obchodník s cenými papíry

1Q 2016 Informační povinnost OCP

1Q 2016 Obchodník s cennými papíry

4Q 2015 Informační povinnost OCP

4Q 2015 Obchodník s cennými papíry

3Q 2015 Informační povinnost OCP

3Q 2015 Obchodník s cennými papíry

2Q 2015 Informační povinnost OCP

2Q 2015 Obchodník s cennými papíry

1Q 2015 Informační povinnost OCP

1Q 2015 Obchodník s cenými papíry

4Q 2014 Informační povinnost OCP

4Q 2014 Obchodník s cennými papír

Listopad 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Listopad 2014 Fondy kolektivního investování

3Q 2014 Informační povinnost OCP

3Q 2014 Obchodník s cennými papíry

Říjen 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Říjen 2014 Fondy kolektivního investování

Září 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Září 2014 Fondy kolektivního investování

Srpen 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Srpen 2014 Fondy kolektivního investování

Červenec 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Červenec 2014 Fondy kolektivního investování

Červen 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Červen 2014 Fondy kolektivního investování

2Q 2014 Informační povinnost OCP

2Q 2014 Obchodník s cennými papíry

Květen 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Květen 2014 Fondy kolektivního investování

Duben 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Duben 2014 Fondy kolektivního investování

Březen 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Březen 2014 Fondy kolektivního investování

1Q 2014 Informační povinnost OCP

1Q 2014 Obchodník s cennými papíry

Únor 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Únor 2014 Fondy kolektivního investování

Leden 2014 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Leden 2014 Fondy kolektivního investování

4Q 2013 Informační povinnost OCP

4Q 2013 Obchodník s cennými papíry

Prosinec 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Prosinec 2013 Fodny kolektivního investování

Listopad 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Listopad 2013 Fodny kolektivního investování

Říjen 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Říjen 2013 Fodny kolektivního investování

Září 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Září 2013 Fodny kolektivního investování

3Q 2013 Informační povinnost OCP

3Q 2013 Obchodník s cennými papíry

Srpen 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Srpen 2013 Fondy kolektivního investování

Červenec 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Červenec 2013 Fondy kolektivního investování

Červen 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Červen 2013 Fondy kolektivního investování

2Q 2013 Informační povinnost OCP

Červen 2013 Fondy kolektivního investování

Květen 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Květen 2013 Fondy kolektivního investování

Duben 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Duben 2013 Fondy kolektivního investování

Březen 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Březen 2013 Fondy kolektivního investování

1Q 2013 Informační povinnost OCP

1Q 2013 Obchodník s cennými papíry

Únor 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Únor 2013 Fondy kolektivního investování

Leden 2013 – Měsíční zpráva speciálních fondů

Leden 2013 Fondy kolektivního investování