Breadcrumb

Nařízení EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb 

Upozornění: Toto zveřejnění se týká fondů („portfolií“) spravovaných společností Goldman Sachs Asset Management B.V., společně „Goldman Sachs Asset Management“ nebo také „my“, „nás“ nebo „naše“. Toto zveřejnění má poskytnout informace požadované podle požadavků SFDR (jak je to definováno dále v textu), ale nemá nahradit podrobnější informace specifické pro každé portfolio, které mohou být uvedeny v dokumentaci fondu anebo v jiných informacích pro klienty, případně v zásadách společnosti Goldman Sachs Asset Management. Informace obsažené v tomto zveřejnění, které se týkají přístupu společnosti Goldman Sachs Asset Management k začlenění rizik udržitelnosti a podpoře environmentálních nebo sociálních charakteristik, se proto mohou týkat některých tříd aktiv a investičních strategií a jiných zase ne. Investoři by se měli vždy seznámit s podrobnějšími informacemi o jednotlivých portfoliích, které mohou být uvedeny v dokumentaci fondu anebo v jiných informacích určených zákazníkům.

V případě jakýchkoliv dotazů ve spojení s tímto zveřejněním se obracejte na svou obvyklou kontaktní osobu ve společnosti Goldman Sachs Asset Management.

Tato stránka obsahuje informace o:

Informace o začlenění rizik udržitelnosti do investičního rozhodování

Přehled a rozsah působnosti

V souladu s článkem 3 nařízení (EU) 2019/2088 (dále jen „Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb“ nebo „SFDR“) obsahuje toto zveřejnění informace o zásadách společnosti Goldman Sachs Asset Management začlenění rizik udržitelnosti do našich investičních rozhodovacích procesů. 

Rizika udržitelnosti

Riziko udržitelnosti je v Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb definováno jako environmentální událost, sociální událost nebo událost spojená se správou a řízením anebo podmínka, která by v případě, že nastane, mohla mít skutečný nebo potenciální významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Naše interní zásady a postupy jsou navrženy tak, aby v rámci našich rozhodovacích procesů dokázaly identifikovat, monitorovaly a řídily ty environmentální události, sociální události a události spojené se správou a řízením, které považujeme za nejvýznamnější pro portfolia spravovaná společností Goldman Sachs Asset Management a které by mohly mít významný nepříznivý dopad na hodnotu portfolií, a to buď v absolutním vyjádření, nebo případně v relativním vyjádření při srovnání s uvedeným srovnávacím ukazatelem. Mezi příklady rizik udržitelnosti patří:

Environmentální rizika
 • Riziko fyzických škod na majetku emitenta, které budou výsledkem meteorologických jevů, jako jsou požáry, bouře nebo záplavy. Takový přírodní jev by mohl vést k narušení činnosti a ke ztrátám a snížit hodnotu finančních nástrojů, které se týkají postiženého emitenta.
 • Riziko fyzických škod na majetku emitenta, které bude výsledkem dlouhodobých změn klimatu, jako je zvyšování průměrných teplot a stoupající hladina moří. V důsledku toho může dojít ke snížení hodnoty obytných a komerčních nemovitostí v ohrožených oblastech. Může být nutné přemístit kanceláře, sklady, továrny atd., aby se předešlo dalšímu narušení, což by se mohlo nepříznivě odrazit v platbách pojištění.
 • Riziko změn v politice, které povedou ke zvýšení nákladů na podnikání. Ekologické předpisy by mohly vyžadovat přísnější standardy provozní činnosti, jejichž zavedení je nákladné, nebo by mohly zavést nové daňové zákony, které by snížily ziskovost.
 • Riziko změny v chování spotřebitelů vlivem nástupu převratných technologií a cenově konkurenceschopných ekologičtějších řešení, které mění nálady a společenské preference.
 • Riziko poškození dobrého jména v důsledku události, která má nepříznivý dopad na životní prostředí (např. znečištění vody) a vede k rozsáhlému prodeji investic spojených s emitentem. V důsledku takové události by také mohlo dojít k uložení pokuty ze strany regulačních orgánů, což by dále snížilo hodnotu aktiv emitenta.
 • Riziko uvízlých aktiv, která již nedokážou přinášet ekonomický výnos, například v důsledku přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. 

Sociální rizika 
 • Riziko nedostatečné diverzity a inkluze ve vrcholovém managementu a správních radách, které vede k úzké podnikové strategii a slabší dlouhodobé výkonnosti.
 • Riziko, že se nepodaří získat a udržet nejlepší lidi, čímž se oslabí klíčový zdroj konkurenční výhody.
 • Riziko změny spotřebitelských preferencí v důsledku zvýšeného povědomí o sociálních otázkách, jako jsou pracovní postupy, dopady na životní prostředí a vztahy s komunitou.
 • Riziko poškození dobrého jména v důsledku události, která má nepříznivý dopad na zákazníky a může vést i k uložení pokut ze strany regulačních orgánů. Tyto události se mohou týkat takových oblastí, jako jsou bezpečnost výrobků, benefity zákazníků ze spotřeby zboží a služeb a bezpečnost dat.

Rizika spojená se správou a řízením
 • Riziko slabé struktury vrcholového managementu a nedostatečné nezávislosti představenstva společnosti. To může vést k suboptimálnímu dohledu, podnikové strategii a řízení rizik, což se může prohloubit po událostech klíčového významu nebo v obdobích napětí.
 • Riziko poškození dobrého jména v důsledku nedodržení regulatorních požadavků, daňových požadavků nebo standardních účetních postupů, a to navíc k případným souvisejícím finančním sankcím.
 • Riziko, že slabé struktury odměňování mohou přispět k nepřiměřenému riskování. 
 • Riziko nedostatečného výkaznictví a nízké transparentnosti nebo nízké podnikatelské etiky a chování, které by mohly zakrývat projevy výše uvedených rizik.

Společnost Goldman Sachs Asset Management si uvědomuje, že tyto události v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení mohou mít významný dopad na organizace (včetně států, nadnárodních společností a korporací), do kterých mohou naše portfolia investovat, a to i jako důsledek možných dopadů na majetek, lidi a dobré jméno těchto organizací.
 

Začlenění rizik udržitelnosti do investičních rozhodnutí

Naše investiční týmy zabývajícími se investicemi do akcií, nástrojů s pevným výnosem, likviditou, alternativními investicemi a investicemi napříč různými třídami aktiv mohou začlenit riziko udržitelnosti do svých investičních rozhodnutí a dohledu nad portfolii způsobem, který je v souladu s jejich investičním stylem a pokyny pro konkrétní strategie (a který je zveřejněn v příslušné dokumentaci k produktu).

Společnost Goldman Sachs Asset Management se snaží dosáhnout přiměřené míry konzistence v přístupu k začlenění rizika udržitelnosti do investičních rozhodnutí a dohledu nad portfolii, ačkoliv investiční týmy přizpůsobují svůj přístup třídě aktiv, investičnímu stylu a konkrétním pokynům.

Investiční týmy společnosti Goldman Sachs Asset Management aplikují na nejvyšší úrovni řadu přístupů (mimo jiné v závislosti na třídě aktiv, strategii a preferencích klientů), z nichž mnohé v průběhu času a v reakci na další regulační požadavky a vývoj trhu dále rozvíjejí. Mezi takové způsoby rozvoje mimo jiné patří:

 • využívání externích poskytovatelů údajů k posouzení zásadních dopadů faktorů udržitelnosti na úrovni jednotlivých investic, jestliže jsou takové údaje dostupné;
 • vývoj vlastních metodik využívání derivátových nástrojů a hodnocení na úrovni investic i na úrovni souhrnného portfolia;
 • investice do vlastního souboru platforem a informačních panelů, které našim portfolio manažerům umožňují přístup k informacím o ESG pro účely řízení rizik, výzkum, tvorbu portfolia a podávání zpráv klientům; a
 • používání kontrolních postupů podle pokynů, které pomáhají při sledování investičních rozhodnutí a složení portfolia s ohledem na rizika udržitelnosti, pokud je to možné a aplikovatelné.

Naše investiční týmy mohou využívat řadu různých stylů, jak začlenit hlediska udržitelnosti do výběru aktiv a tvorby portfolia, mezi které mohou patřit:

 • využívání analýzy ESG k informování o tom, jak hodnotíme společnosti a emitenty, a k přijímání investičních rozhodnutí na základě těchto hodnocení;
 • aplikování eliminačních sít na společnosti nebo odvětví, které nesplňují určitá kritéria udržitelnosti;
 • větší zohlednění faktorů ESG při sestavování portfolia a výběr společností, které jsou v požadovaném ukazateli (například intenzita emisí uhlíku) lepší než konkurenti v odvětví, a jsou tak pravděpodobně méně vystaveny rizikům udržitelnosti; a · investování do společností, organizací nebo fondů za účelem dosažení měřitelného, pozitivního sociálního nebo environmentálního dopadu investování do společností, organizací nebo fondů za účelem dosažení měřitelného, pozitivního sociálního nebo environmentálního dopadu spolu s finanční návratností a cílem zmírnit dopad rizik udržitelnosti v rámci portfolia

Přestože začlenění rizik udržitelnosti hraje v našem investičním přístupu důležitou roli, zvažujeme rizika udržitelnosti spolu se všemi ostatními riziky souvisejícími s portfoliem a zaujímáme holistický pohled na složení portfolia nebo držení konkrétních investic z hlediska rizika. Jestliže nám nevyhovuje úroveň rizika (včetně rizika udržitelnosti), které investice představuje, pak v souladu se stávajícími postupy řízení rizik podnikneme kroky ke zmírnění a řízení tohoto rizika, což může zahrnovat i odprodej konkrétní investice.

V případech, kdy správou klientských portfolií a fondů pověříme třetí strany, budeme v rámci počáteční hloubkové kontroly a průběžného dohledu nad těmito externími správci zvažovat a hodnotit, zda externí správci zohledňují a aplikují zásady rizik udržitelnosti.

Prohlášení o identifikaci a řízení zásadních nepříznivých dopadů na udržitelnost

Přehled a rozsah působnosti

Jako globální správce investic investuje společnost Goldman Sachs Asset Management jménem klientů do široké škály tříd aktiv, odvětví a regionů a financuje přitom různé ekonomické aktivity s pozitivními i negativními dopady na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení.  

Společnost Goldman Sachs Asset Management se zavazuje podporovat a uplatňovat účinné řízení mezi emitenty zastoupenými v portfoliích klientů a spolupracovat s nimi zejména na skutečných a potenciálních nepříznivých dopadech jejich podnikatelských aktivit na životní prostředí, sociální oblast a veřejnou správu. 

V souladu s SFDR toto prohlášení uvádí, jakým způsobem společnost Goldman Sachs Asset Management pojímá nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti a jaké kroky podniká k upřednostnění a zmírnění nepříznivých dopadů, které považuje za zásadní. 

Nepříznivé dopady na udržitelnost zásadního charakteru

Společnost Goldman Sachs Asset Management definuje faktory udržitelnosti jako záležitosti, které se dotýkají životního prostředí, sociální oblasti, správy a řízení a zaměstnanců, jakož i dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství. 

Goldman Sachs Asset Management identifikuje a monitoruje nepříznivé dopady potenciálních i stávajících společností a emitentů, do nichž investuje, na faktory udržitelnosti, a to jak s použitím podrobného vlastního výzkumu, tak s využitím lustrace a hodnocení ESG od třetích stran.  

Tým společnosti Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship vytváří každý rok seznam, který zahrnuje záležitosti dotýkající se životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení, které společnost Goldman Sachs Asset Management považuje za zásadní z hlediska možných nepříznivých dopadů. Dopadům zásadního charakteru je pak v rámci spolupráce s emitenty a investičního procesu postaveny dána nejvyšší priorita. 

Společnost Goldman Sachs Asset Management prostřednictvím svého investičního rozhodování financuje širokou škálu hospodářských a obchodních aktivit, které mají pozitivní i negativní dopad na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení. 

Mezi hlavní nepříznivé dopady, s nimiž se nejčastěji setkáváme při obchodních aktivitách společností a emitentů, do nichž investujeme, patří mimo jiné: emise uhlíku a expozice v odvětví fosilních paliv, genderová diverzita ve správních radách, dodržování politik v oblasti lidských práv, vystavení environmentálním nebo sociálním kontroverzím.  

Společnost Goldman Sachs Asset Management se snaží tyto nepříznivé dopady zásadního charakteru zmírnit tím, že v první řadě spolupracuje s emitenty / společnostmi, do nichž investuje, a snaží se v rámci organizace prosadit změny, které by eliminovaly nebo snížily příslušné nepříznivé dopady jejich podnikání na udržitelnost. Jestliže emitenti/společnosti, do nichž bylo investováno, nepřijmou v přiměřené lhůtě opatření k nápravě ke spokojenosti společnosti Goldman Sachs Asset Management, můžeme se takových investic vzdát ve prospěch investic do společností a činností s lepším profilem udržitelnosti. Další informace o výsledcích naší spolupráce naleznete v dokumentu Zprávu o správních aktivitách

V případech, kdy pověřujeme správou portfolií třetí strany, bereme v rámci počáteční hloubkové kontroly a průběžného dohledu a hodnocení externích správců v úvahu také jejich výsledky v oblasti správy a dodržování kodexů a standardů odpovědného podnikání. 

V souladu s požadavky na podávání zpráv na úrovni subjektů podle SFDR hodlá společnost Goldman Sachs Asset Management B.V. („GSAM BV“) každý rok do 30. června zpřístupnit prohlášení o zohlednění hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a to s ohledem na své příslušné činnosti v oblasti působnosti, přičemž referenčním obdobím je předchozí kalendářní rok. 

Hlavní nepříznivé dopady na udržitelnost pro činnosti finančních poradců 

Jako finanční poradce působí oddělení Multi Asset Solutions Fiduciary Management Continental Europe (MAS FMCE) společnosti GSAM B.V. v rámci širší organizace jako specializovaná jednotka pro fiduciární poradenství. Kromě toho působí oddělení MAS FMCE ve své pozici finančního poradce také jako specializovaná obchodní jednotka pro fiduciární poradenství v rámci naší širší organizace. 

MAS FMCE poskytuje institucionálním investorům, jako jsou penzijní fondy, pojišťovny a nadace, poradenství v oblasti strategických investičních rozhodnutí, mezi něž patří poradenství zaměřené na politiku, strategickou alokaci aktiv, zajištění rizik, výběr správců a reportování. MAS FMCE má povinnost poskytovat svým fiduciárním klientům uvážlivé poradenství, a to vždy v kontextu investičního přesvědčení, cílů a omezení klienta, tzn. v duchu širší investiční strategie klienta. To znamená, že způsob, jakým zohledňujeme nepříznivé dopady udržitelnosti v našem fiduciárním poradenství, je přizpůsoben různým cílům a požadavkům našich klientů v oblasti udržitelného investování. Poradenství při výběru manažerů a monitorování manažerů jmenovaných klienty provádí naše externí investiční skupina (XIG). 

Jak je popsáno výše, GSAM B.V. jako finanční poradce nevybírá jednotlivé investiční cenné papíry, jako jsou akcie a dluhopisy. Tuto činnost provádí správce aktiv, a proto mohou mít naši klienti požadavky, které musí správci aktiv splnit s ohledem na různé aspekty udržitelného investování, včetně identifikace, měření, řízení a zveřejňování nepříznivých dopadů investic, které provádějí. Míra a způsob zohlednění nepříznivých dopadů v investičním procesu závisí na různých faktorech, například na typu fondu nebo strategie, třídě aktiv a dostupnosti spolehlivých dat. Jestliže je zmírnění negativních nepříznivých dopadů formálním a závazným prvkem investiční strategie, očekáváme, že správci aktiv budou při svém investičním rozhodování výslovně a strukturovaně zohledňovat nepříznivé dopady. Tam, kde to bude možné a proveditelné, je pak potřeba nepříznivé dopady zohlednit v jejich rozhodnutí o vyloučení, spolupráci a hlasování.

Shrnutí zásad spolupráce

Jak bylo uvedeno výše, klíčovou součástí našeho investičního procesu je hodnocení a podpora efektivního řízení společností a emitentů zastoupených v portfoliích, která spravujeme jménem našich klientů.

Spolupráce s portfoliovými společnostmi a emitenty probíhá napříč třídami aktiv a může se u jednotlivých investičních týmů lišit. Tým Goldman Sachs Asset Management Global Stewardship dbá na soustavné zlepšování našeho globálního přístupu k hlasování v zastupitelských orgánech a spolupráci se společnostmi a odvětvími. Globální tým pro správu vytváří každý rok seznam zaměřený na sledování místního trhu a nové osvědčené postupy. Tento seznam slouží jako rámec pro aktivity týmu Stewardship týkající se spolupráce, platí pro všechny společnosti a odvětví a bude zahrnovat environmentální, sociální a správní a řídicí záležitosti, které považujeme za zásadní z hlediska možných negativních dopadů.

V souladu s požadavky směrnice (EU) 2017/828 a jejích prováděcích opatření (směrnice o právech akcionářů II) jsme zveřejnili Náš přístup ke správcovství, který obsahuje další informace o našem přístupu ke spolupráci. 

Dodržování kodexů a standardů odpovědného podnikání

Společnost Goldman Sachs Asset Management průběžně sleduje nové problémy, vývoj právních předpisů, obavy klíčových zúčastněných stran a osvědčené postupy, pokud jde o řízení environmentálních a sociálních rizik. Ve spolupráci s nevládními organizacemi přezkoumáváme a aktualizujeme naši zprávu Globální politika pověřeného hlasování a seznam zaměřený na spolupráci s ohledem na nově vznikající problémy a vyvíjející se environmentální a sociální problémy. 

Společnost Goldman Sachs Asset Management, ať už přímo nebo prostřednictvím svých místních poboček pro správu aktiv, podporuje aktivní spolupráci prostřednictvím různých členství a vztahů, jako jsou např.:
 • Investor Stewardship Group – signatář od roku 2018
 • Japonský kodex správcovství – signatář od roku 2014 
 • Japan 30% Club – členem od roku 2020
 • Singapurské zásady správcovství – signatář od roku 2016
 • Britský kodex správcovství 2020 – signatář od roku 2020
 • Výbor pro standardy udržitelného účetnictví (SASB) – člen od roku 2018 a 2 křesla v poradenské skupině pro investory 
 • Zásady OSN pro odpovědné investování – signatář od roku 2011

Informace o začlenění rizika udržitelnosti do zásad odměňování*

Naše zásady odměňování stanoví jasné finanční a nefinanční výkonnostní cíle, které jsou v souladu s celkovou strategií společnosti Goldman Sachs Asset Management. Vyhodnocujeme cíle, abychom zajistili, že bude odměňování řádně navázáno na výkonnost jednotlivce, týmu a společnosti. Výkonnost našich portfolio manažerů je přímo spojena s relativní výkonností spravovaných fondů, což vytváří dlouhodobý soulad se zájmy našich klientů. Politika odměňování ve společnosti GSAM B.V. rovněž podporuje důraz na důsledné řízení rizik, jako jsou rizika související s ESG a udržitelností, stejně jako finanční, provozní a reputační rizika. Konkrétně mají naši investiční odborníci povinnost stanovit cíle týkající se udržitelnosti a začlenit rizika udržitelnosti. Průběžně dbáme na to, aby naši portfolio manažeři dodržovali regulační pokyny a závazky. Považujeme to za nedílnou součást pravidelného řízení portfolia a rizik a patří to do pravidelného hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Tímto způsobem přispíváme k tomu, aby zaměstnanci nebyli prostřednictvím odměňování motivováni k podstupování nadměrných rizik a aby zvažovali zásadní rizika pro společnost Goldman Sachs Asset Management a její klienty. Abychom dále sladili zájmy zaměstnanců se zájmy našich klientů, můžeme prostřednictvím pohyblivé složky odměny přiznat zaměstnancům odměnu ve formě akcií ve fondech spravovaných společností Goldman Sachs Asset Management.
*Platí pro některé zaměstnance v určitých divizích a odděleních společnosti

Transparentnost environmentálních nebo sociálních charakteristik podporovaných fondy a samostatně spravovanými účty společnosti Goldman Sachs Asset Management a udržitelný investiční cíl fondů a samostatně spravovaných účtů společnosti Goldman Sachs Asset Management

V souladu s článkem 10 SFDR je možné v naší knihovně fondů nalézt konkrétní informace o produktech, které se týkají (i) environmentálních nebo sociálních charakteristik podporovaných fondy Goldman Sachs Asset Management podle článku 8 a metodik používaných k posuzování, měření a monitorování těchto charakteristik, a (ii) udržitelného investičního cíle fondů Goldman Sachs Asset Management podle článku 9 a metodik používaných k posuzování, měření a monitorování těchto cílů. U samostatně spravovaných účtů jsou informace o konkrétních produktech dostupné na klientském portálu GSAM. 

Poslední výroční zpráva portfolia obsahuje prohlášení o tom, že byly ve sledovaném období splněny environmentální nebo sociální charakteristiky podporované portfolii Goldman Sachs Asset Management podle článku 8 a udržitelný investiční cíl Goldman Sachs Asset Management podle článku 9, jak je to uvedeno ve zveřejněných informacích o produktu.

Historie verzí dokumentu

Verze 1, březen 2021 (nová stránka)
Verze 2, březen 2024 (odstranění odkazů na Zásady odpovědného investování společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V.)