Breadcrumb

Internetová stránka Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch poskytuje informace institucionálním, soukromým a profesionálním investorům či poradcům. Informace a prospekty na této internetové stránce by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo k účasti na jakékoliv obchodní strategii nebo k poskytování investičního výzkumu, a nejsou určeny pro distribuci nebo použití jinou osobou v jiné zemi, kde investiční fondy ani služby zde uvedené nejsou povolené ani registrované k distribuci, nebo v nichž je šíření informací o fondech či službách zakázáno. Prosím, přečtěte si dokument s informacemi o fondu. Ujistěte se, ve kterých zemích jsou fondy povoleny či zaregistrovány k distribuci. Fondy a služby nemusí být vhodné pro všechny investory a jejich nabízení nemusí být povoleno místními zákony či předpisy. Před rozhodnutím o investici by se investoři měli řídit radou svých nezávislých poradců a měli by se seznámit s místními zákony upravujícími investování. Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda jednotlivé fondy uvedené na těchto stránkách patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné.  Tato internetová stránka není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují.
Hodnota vaší investice může růst nebo klesat. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Některé fondy na internetových stránkách mohou využívat pákového efektu, derivátů nebo investovat až 100 % svých celkových čistých aktiv do nekótovaných cenných papírů, které mohou pocházet z tzv. rozvíjejících se zemí. To může zahrnovat konkrétní rizika, kterých by si měli být investoři vědomi, a mezi něž patří rizika spojená s politickou a ekonomickou stabilitou, směnným kurzem, jakož i příslušnými zahraničními daněmi a účetními standardy. Pro všechny investiční fondy uvedené na těchto internetových stránkách byl vytvořen dokument Klíčové informace pro investory (KID), který obsahuje informace o produktu a souvisejících nákladech a rizikách. Nepodstupujte zbytečná rizika. Přečtěte si Klíčové informace pro investory. Jakékoliv jiné produkty nebo cenné papíry, které jsou uvedené na této internetové stránce, mají své vlastní podmínky, které by také měly být před provedením jakékoliv transakce konzultovány.
Obsah internetové stránky Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch je založen na informačních zdrojích, které jsou považovány za spolehlivé. Nicméně nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací; Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch ani jiná společnost či osoba v její vlastnické struktuře, ani žádný z jejích vedoucích představitelů, manažerů, či zaměstnanců nepřijímá odpovědnost ohledně zde uvedených informací či doporučení. Informace na této internetové stránce podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Na toto prohlášení se vztahují zákony České republiky.