Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Rizika spojená s investováním

11.04.2024

S každou investicí je spojeno určité riziko. Je to nedílná součást investičního procesu, se kterou je třeba počítat. Investiční rizika obecně představují pravděpodobnost, že se sníží hodnota vaší investice.

Mezi základní investiční rizika patří: 

 • tržní riziko (kapitálový trh kolísá)
 • kreditní riziko (riziko neschopnosti dlužníka plnit své závazky)
 • měnové riziko (kolísání kurzů mezi měnami)
 • úrokové riziko (investici může ovlivnit růst úrokových sazeb)
 • riziko likvidity (omezení možnosti převést do peněz aktiva, do kterých jste investovali)
 • inflace

 

Podívejme se na rizika charakteristická pro dané tříd aktiv:

Akcie

 • Investice do akcií podléhají především tržnímu riziku, což znamená, že jejich hodnota může stoupat nebo klesat v závislosti na vyhlídkách jednotlivých firem a konkrétních odvětví anebo obecných ekonomických podmínkách. 
 • Akcie jsou volatilnější než dluhopisy a podléhají větším rizikům. 
 • Akcie malých a středních firem zahrnují větší rizika než ta, která jsou obvykle spojována s velkými korporacemi. 

Dluhopisy

 • Mezi hlavní rizika investic do dluhopisů patří kreditní riziko a úrokové riziko. Kreditní riziko je riziko, že emitent bude v prodlení s platbami úroků a jistiny. Úrokové riziko souvisí se změnami tržních úrokových sazeb, které ovlivňuje měnová politika centrální banky. 
 • Obecně platí, že s rostoucími úrokovými sazbami má cena dluhopisů tendenci klesat. Pokud úrokové sazby klesají, ceny dluhopisů naopak rostou.
 • Investice do dluhopisů s vysokým výnosem jsou považovány za spekulativní, zahrnují větší riziko nesplácení a mají tendenci být volatilnější než dluhopisy investičního stupně. 

Fondy

 • Fondy mohou podléhat stylovému riziku, což je riziko, že pro konkrétní investiční styl fondu (např. růstový nebo hodnotový) se trh nebude vyvíjet příznivě. 
 • Strategie v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a oblasti řízení („ESG“) také podstupují riziko, protože poptávka se na určitých trzích nebo v odvětvích, na které se tyto strategie zaměřují, může vyvíjet pomaleji, než se očekávalo.
 • Neexistuje záruka, že fondy dosáhnou svých investičních cílů. 

Ostatní

 • Investice do zahraničních cenných papírů s sebou nesou zvláštní rizika, jako jsou měnová, politická a ekonomická rizika. Tato rizika se zvyšují na rozvíjejících se trzích. 
 • Investice do derivátů, jako jsou opce, futures nebo swapy, mohou zahrnovat vysoký stupeň finančního rizika, včetně rizika, že malý pohyb v ceně podkladového cenného papíru nebo benchmarku může vést k nepřiměřeně velkému pohybu ceny derivátu. 
 • Investice na rozvíjejících se trzích mohou být méně likvidní a podléhají většímu riziku než investice na rozvinutých trzích, a to zejména jako důsledek nepřiměřené regulace, nestálého trhu s cennými papíry, nepříznivých směnných kurzů a sociálního, politického, vojenského, regulačního, ekonomického nebo environmentálního vývoje nebo přírodní katastrofy.

Když se podíváte na vývoj kteréhokoliv akciového indexu, uvidíte, že dané investice v čase stoupají i klesají. Proto je dobré při momentálním poklesu nepodléhat panice a dodržovat svůj investiční horizont. Investiční riziko totiž klesá s časem. To znamená, že čím delší období pro svou investici zvolíte, tím víc se riziko zmenšuje. U fondů se často zmiňuje tzv. doporučený investiční horizont. To je období, které by mělo investora s rozumnou pravděpodobností ochránit před poklesy trhů.

Základním doporučením pro snížení investičního rizika je diverzifikovat, tj. rozložit investované částky do více typů investic, které jsou na sobě ne¬závislé. Pokud hodnota jedné investice klesá, hodnota druhé může růst a naopak.

Pokud si chcete zopakovat základní investiční pricipy, stáhněte si náš investiční ebook.

Example Link Investiční univerzita

Právní upozornění

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right