Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Jak může umělá inteligence proměnit zdravotnictví

31.10.2023
  • Umělá inteligence může přispět k levnějšímu a rychlejšímu vývoji léků i k zlepšení kvality nových léčiv 
  • Společnosti působící v oblasti přírodních věd budou k urychlení inovací potřebovat partnerství s technologickými firmami

Zdravotnictví má po digitalizaci v posledních desetiletích k dispozici nepřeberné množství dat. Věříme, že tato data umožní umělé inteligenci (AI) transformovat zdravotnictví i přírodní vědy. AI může z dat získávat poznatky způsobem, který překonává lidské schopnosti, což může přinést dosud nevídané porozumění složité biologii a fyziologii. AI má potenciál urychlit vývoj léků při nižších nákladech a zlepšit účinnost nových léčiv.

Každý lék je třeba testovat. AI může mnoho experimentů přenést do virtuálního světa. Výzkum se stane nákladově efektivnější a mnohem rychlejší díky tomu, že bude více využívat výpočetní techniku a sníží závislost na fyzikálních experimentech. Fyzikální experimenty však budou stále potřeba k ověření výsledků.

Jednou z oblastí, kterou umělá inteligence změní, je personalizovaná medicína, která využívá informace o genech nebo proteinech konkrétního člověka k prevenci, diagnostice nebo léčbě nějakého onemocnění. Zatím se nejvíce uplatňuje v onkologii. 

Náklady na genomické sekvenování klesají, takže se zlepšuje cílení léků. Jakmile dokážeme identifikovat rozdíly mezi lidmi na genomické úrovni, bude možné léky lépe zacílit. Jde o to zvážit specifika léku, vzít soubor dat o populaci nebo genetice a pak je zmapovat dohromady, abychom zjistili, pro koho bude daný lék nejvhodnější. To vše spadá do oblasti velkých dat (big data), a právě zde AI září.

Protože již máme databázi informací o stávajících lécích, jejich bezpečnostním profilu a o tom, na co se zaměřují, bude AI hrát velkou roli i v oblasti „drug repurposing“, tedy v přístupu, při kterém se již existující a schválená léčiva používají pro nové účely. Je to mnohem jednodušší a levnější přístup, než s pomocí AI vytvářet nové kandidátní molekuly od začátku.

 

AI může pomoci zlepšit včasné odhalování a předpovídání nemocí

Všichni vědí, že prevence je lepší než léčba. Nyní prevence může být založena na datech. Například hodinky Apple Watch provádějí pravidelná měření, na jejichž základě mohou identifikovat srdeční nepravidelnosti, a tak pomoci při včasném odhalení infarktu. Existují senzory, které analyzují pot a poskytují informace o cukrovce nebo jiných onemocněních, i další senzory, které mohou využívat AI k detekci abnormalit, dávat doporučení a případně přivolat pomoc. 

AI také pomáhá včas a neinvazivně odhalit nádory. Díky ní je skenování těla mnohem rychlejší a levnější. Pomáhá rekonstruovat snímky s mnohem vyšším rozlišením, aniž by to vyžadovalo hodiny výpočetní práce. Svou roli zde opět hrají velká data. Při pohledu na data na široké demografické úrovni se objevují vzorce, které mohou pomoci včas určit například varovné příznaky srdečních onemocnění.

 

Inovace z technologického hlediska 

Umělá inteligence potřebuje data, algoritmy a počítačové infrastruktury. Data jsou v některých oblastech snadno dostupná, ale v jiných oblastech, jako jsou přírodní vědy, jsou data roztříštěná, a proto v nich vývoj probíhá pomaleji. 

Technologické společnosti mají obrovské zkušenosti s budováním velkých počítačových clusterů a vývojem softwaru i rámců pro umělou inteligenci, kterou pomáhají trénovat na velkých datech. Společnosti zabývající se přírodními vědami budou muset s těmito technologickými společnostmi spolupracovat. K vytváření velkých jazykových modelů (počítačový model jazyka založený na neuronové síti  s milardami parametrů, trénovaný na velkém množství textu pomocí samoučení) je třeba nejen obrovský výpočetní výkon, ale také vysoce odborné znalosti.

Zdroj: A Transformative Cure: How AI Can Change Healthcare (gsam.com)

Autoři

  • Amit Sinha, Global Head of Life Sciences at Goldman Sachs
  • Anima Anandkumar, Bren Professor of Computing and Mathematical Sciences of the California Institute of Technology and Senior Director of AI Research at NVIDIA

 

Rizika ke zvážení

S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. 

Alternativní investice jsou vhodné pouze pro sofistikované investory, pro které takové investice nepředstavují kompletní investiční program a kteří plně chápou a jsou ochotni převzít rizika spojená s alternativními investicemi. Alternativní investice svou povahou zahrnují značný stupeň rizika, včetně rizika úplné ztráty kapitálu investora.
Výše uvedené nepředstavují vyčerpávající seznam potenciálních rizik. Mohou existovat další rizika, která se v současné době nelze předvídat ani zvažovat.

 

Právní upozornění

Tato marketingová komunikace má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku nebo výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii nebo poskytování investičních služeb.

TENTO MATERIÁL NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU ANI ŽÁDOST V ŽÁDNÉ JURISDIKCI, KDE ANI OSOBU, KTERÉ BY TO BYLO NEOPOVOLENÉ NEBO ZÁKONNÉ.

Potenciální investoři by se měli informovat o všech příslušných právních požadavcích a předpisech týkajících se daní a devizové kontroly v zemích jejich občanství, bydliště nebo bydliště, které by mohly být relevantní.

Ekonomické a tržní očekávání uvedené v tomto dokumentu odrážejí řadu předpokladů a úsudků k datu této prezentace a mohou se bez upozornění změnit. Tyto prognózy nezohledňují konkrétní investiční cíle, omezení, daňovou a finanční situaci ani jiné potřeby konkrétního klienta. Skutečná data se budou lišit a nemusí se zde projevit. Tyto předpovědi podléhají vysoké míře nejistoty, která může ovlivnit skutečný výkon. V souladu s tím by tyto prognózy měly být považovány pouze za reprezentativní pro širokou škálu možných výsledků. Tyto prognózy jsou odhadnuty na základě předpokladů a podléhají významné revizi a mohou se podstatně změnit v závislosti na změně ekonomických a tržních podmínek. Goldman Sachs nemá žádnou povinnost poskytovat aktualizace nebo změny těchto prognóz. Případové studie a příklady jsou pouze ilustrativní.

Tyto informace pojednávají o obecné tržní aktivitě, průmyslových nebo sektorových trendech nebo jiných široce založených ekonomických, tržních nebo politických podmínkách a neměly by být vykládány jako výzkum nebo investiční poradenství. Tento materiál byl připraven společností Goldman Sachs Asset Management a není finančním výzkumem ani produktem Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Tato informace nebyla vypracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, jejichž cílem je podpora nezávislé finanční analýzy, a nepodléhá zákazu obchodování po distribuci finančního průzkumu. Vyjádřené názory a názory se mohou lišit od názorů Goldman Sachs Global Investment Research nebo jiných oddělení či divizí Goldman Sachs a jejích přidružených společností. Investoři jsou vyzýváni, aby se před nákupem nebo prodejem jakýchkoli cenných papírů poradili se svými finančními poradci. Tyto informace nemusí být aktuální a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnost poskytovat žádné aktualizace nebo změny.

Vyjádřené pohledy a názory jsou pouze pro informační účely a nepředstavují doporučení Goldman Sachs Asset Management k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoli cenného papíru. Pohledy a názory jsou aktuální k datu této prezentace a mohou se změnit, neměly by být považovány za investiční poradenství.
Vyjádřené pohledy a názory jsou názory autorů, určené pouze pro informační účely a nepředstavují žádné investiční rady nebo doporučení od Goldman Sachs Asset Management a mohou se změnit. Spoléhali jsme a předpokládali (bez nezávislého ověření) přesnost a úplnost takových informací a ne vždy se plně ztotožňujeme s pohledy a názory zde uvedenými.

Jednotlivé týmy správy portfolia pro Goldman Sachs Asset Management mohou mít pohledy a názory a/nebo přijímat investiční rozhodnutí, která v určitých případech nemusí být vždy v souladu s pohledy a názory vyjádřenými v tomto dokumentu.

Přestože byly určité informace získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, nezaručujeme jejich přesnost, úplnost nebo správnost. Spolehli jsme se a bez nezávislého ověření předpokládali přesnost a úplnost všech informací dostupných z veřejných zdrojů.

 

Důvěrnost

Žádná část tohoto materiálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Goldman Sachs Asset Management (i) kopírována, reprodukována, šířena v jakékoli formě, žádnými prostředky nebo (ii) poskytována jiným osobám, než jsou jeho příjemci. 

© 2023 Goldman Sachs. Všechna práva vyhrazena.
 

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right